شب محمدعلی امیر جاهد

شب محمدعلی امیر جاهد یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۵ عصر خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲، کانون زبان فارسی با سخنرانی: فرهاد فخرالدینی، مهدخت معین ، رضا یکرنگیان،علیرضا میرعلی نقی،منوچهر مشیری و نمایش فیلم «هزار داستان امیرجاهد» محمد علی امیر جاهد در سال ۱۲۷۵ خورشیدی در تهران متولد شد . […]